جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چشم انداز و خط مشی

مدیریت و رهبری استراتژیک

شناسایی مستمر نیازها و انتظارات و افزایش سطح رضایت کارفرمایان و کارکنان

بهبود مداوم کیفیت خدمات

ارائه خدمات در کوتاهترین زمان ممکن و کاهش هزینه ها

آموزش و ارتقاء سطح دانش کارکنان و تعهد و مشارکت کامل آنان

انجام درست کارها از همان دفعه اول برای همیشه

حذف عیوب و خطاها

ارتقاء سطح کیفیت کالاهای ارائه شده با بررسی و تطبیق با استاندارهای ملی  و جهانی و سایر الزامات مربوطه

بهبود ایمنی